La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat i la Subdir. Gral. De Transport Públic i Mobilitat del Dep. de Territori i Sostenibilitat es comprometen per escrit a fer-se càrrec de la parada d’Almacelles en la línia d’autobusos que connecta aquesta pobla

Un cop l’Ajuntament d’Almacelles va constatar la supressió de la parada d’Almacelles del Plec de Condicions AC-AMB-04/2016 sobre el Contracte de Gestió de Servei Públic de Transport Regular d'ús general de Viatgers per carretera entre Barcelona i Osca, que licita la Direcció General de transport Terrestre del Ministeri de Foment, l’Ajuntament d’Almacelles es va posar en contacte amb aquest ens, així com amb l’actual companyia d’autobusos que explota la línia, a fi de determinar els motius de l’esmentada supressió.

Com fos que no es va treure cap conclusió del Ministeri de Foment, l’Ajuntament d’Almacelles es va posar en contacte amb el mateix Conseller de Territori i Sostenibilitat, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat i la Subdir. Gral. De Transport Públic i Mobilitat, a qui se’ls va demanar quines possibilitats reals hi hauria per mantenir la línia i la parada d’Almacelles en la seva línia d’autobusos entre aquesta població i Barcelona, atenent els 18.000 usuaris que l’empren de manera habitual cada any i amb increments del 8,6% interanuals.

Des del primer moment, tant la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, a través del seu secretari Sr. Ricard Font, com la Subdir. Gral. De Transport Públic i Mobilitat, a través del seu subdirector Sr. Benjamín Cubillo, han confirmat i han garantit per escrit que:

“(…) es mantindrà la prestació dels serveis de transport públic en autobús entre Almacelles i Barcelona en les condicions de servei i preu que actualment es troben en explotació.

El fet que aquestes comunicacions no constin a la licitació del nou servei entre Osca i Barcelona respon a que es tracta d'un servei que transcorre íntegrament dins del territori de Catalunya i per tant de competència de la Generalitat de Catalunya de forma que un cop finalitzada la vigència del contracte anterior, la nova licitació ha de respectar aquestes competències tal i com es preveu de forma expressa a la Llei estatal d'ordenació dels transports terrestres.

En coordinació amb el Ministeri de Foment per tant pel Departament de Territori i Sostenibilitat es garantirà la prestacio del servei i que no es produeixi cap afectació en les prestacions ofertes als usuaris”.

Ajuntament d’Almacelles