Pla d’ordenació urbanística municipal

Pla d’ordenació urbanística municipal d’Almacelles (POUM)

El municipi d’Almacelles es troba situat a l'extrem nord-oest del Segrià, limita amb Aragó, compta amb un relleu pla amb un lleuger pendent cap a la vall de la Clamor d’Almacelles, situada al nord-oest, i l’any 2006 té una població de 6.088 habitants. El nucli urbà es va fundar a final del segle XVIII a partir d’un projecte de l’arquitecte Josep Mas Dordal i és un dels pocs exponents d’urbanisme barroc a Catalunya. La trama urbana ortogonal, ampliada seguint el model de les illes inicials, s’emmarca en aquest pla, només alterat per tossals com els de Santes Creus i el Vilot, en el darrer dels quals s’ubicant el nucli primigeni de la població, despoblat al segle XVII i ara en runes. L’arribada del ferrocarril el 1861 i del Canal d’Aragó i Catalunya el 1910 permeteren un desenvolupament econòmic i de població a principi del segle XX que van situar la vila com la més important del Segrià, darrere de Lleida. Després del creixement experimentat durant els anys seixanta i setanta, el nucli va patir un estancament a final de segle XX. S’espera que la millora de les infraestructures de transport esdevingui un punt d’inflexió en el desenvolupament de la vila i la converteixi en un centre logístic de primer ordre. En aquest sentit cal destacar la proximitat al futur AEROPORT DE LLEIDA (ALGUAIRE), la seva situació dins el triangle format per tres autovies (A-2, i futures AUTOVIA A-14 LLEIDA-VIELHA i A-22), i la proposta de construir una estació intermodal d’ample ibèric lligada a l’aeroport, que faci les funcions de port sec de mercaderies.

El POUM d’Almacelles es va redactar amb la intenció de redefinir les determinacions de l’anterior document d’ordenació, les Normes subsidiàries (de 1982, que delimitaven 113 ha de sòl urbà i 74 ha de sòl urbanitzable), considerades obsoletes en alguns aspectes. En la revisió del planejament actual es va procurar la conjunció dels instruments urbanístics vigents amb el reconeixement de les tendències actuals del territori. El POUM es va redactar amb la previsió que el municipi esdevindrà un espai atractiu per a la localització d’activitats, un cop es posin en funcionament les noves infraestructures abans esmentades.

Objectius i característiques del POUM

Seguint els objectius de la LLEI 10/2004 D’URBANISME, TEXT REFÓS de 24 de desembre, de foment de les polítiques d’habitatge social, el pla va preveure la barreja de tipus d’edificis i situacions en els nous sectors de desenvolupament urbà, destinats a solucionar el problema de l’habitatge per tal d’encabir-hi els 12.000 habitants (el doble de la població actual) previstos en l’horitzó del 2020. El creixement de població es va condicionar al nou desenvolupament industrial i a la qualitat de vida que vol aconseguir el POUM. En aquest sentit, es va considerar primordial tornar a dissenyar la perifèria del nucli. Les operacions de creixement han estat supeditades a la continuïtat de la malla històrica, la necessitat d’ampliar la superfície de les illes per adequar-les a l’edificació actual i les necessitats d’enllaç de la malla ortogonal amb les vies de comunicació existents i previstes. La trama ortogonal es preserva com una condició cultural pròpia d’Almacelles perquè facilita la distribució del trànsit.

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments. El Registre depèn del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i correspon a les comissions territorials d'urbanisme la recopilació, dipòsit i tractament dels documents que l'integren relatius a llur àmbit territorial, i facilitar la consulta de forma presencial d'aquests documents.

Accès al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya