Avís legal

L'Ajuntament d’Almacelles, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades.

 

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari o la usuària i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre del tràmit sol·licitat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de la web de l'Ajuntament d’Almacelles. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei seran les que resultin necessàries per al desenvolupament, el control i la gestió dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l'Ajuntament d’Almacelles garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

 

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a la web de l'Ajuntament d’Almacelles no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

3. Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament d’Almacelles.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari la usuària comportarà l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d'aquestes dades, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de l'usuari/la usuària per al tractament i les cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari/la usuària podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 

4. Drets i obligacions de les persones afectades

Els/les usuaris/àries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari/la usuària com pel seu representant, mitjançant:

Sol·licitud escrita i signada presencialment a qualsevol dels punts d'informació municipal 

Correu postal a la següent adreça: 

l'Ajuntament d’Almacelles

Plaça de la Vila, 1

25100 – Almacelles

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari/la usuària, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD.

L'usuari/la usuària que faci servir els serveis oferts per la web de l'Ajuntament d’Almacelles haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

 

5. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari/la usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de la web de l'Ajuntament d’Almacelles està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.

 

6. Copyright i responsabilitats

l'Ajuntament d’Almacelles manté aquesta web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali i demanem per això la col·laboració dels usuaris i usuàries de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l'adreça ajuntament@almacelles.cat 

S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament d’Almacelles i el seu ús s'autoritza a través del Servei d'Imatge i Comunicació (Per sol·licitar elements gràfics d'imatge corporativa, escriviu un missatge a ajuntament@almacelles.cat).

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. l'Ajuntament d’Almacelles no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

l'Ajuntament d’Almacelles es reserva el dret d'alterar la forma d'accés a la web sense previ avís.

l'Ajuntament d’Almacelles no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

 

7.Cookies

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació sobre el seu nom , o sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla .

La Tecnologia Cookies utilitzada per l'Ajuntament d'Almacelles en el seu entorn web , està basada en Google Analytics. A continuació s'exposa com són utilitzades i quin és el seu efecte a nivell de privacitat en el tractament de dades de caràcter personal .

Google Analytics és una eina d'anàlisi web gratuïta de Google que ajuda els propietaris de llocs web a comprendre com interactuen els usuaris amb el seu lloc web . Google Analytics recull informació de forma anònima i, igual que si es rastregessin petjades a la sorra, informa sobre les tendències del lloc web sense identificar els visitants. Analytics utilitza el seu propi conjunt de cookies per seguir les interaccions dels visitants. Aquestes cookies s'utilitzen per emmagatzemar una sèrie de dades (per exemple, l'hora a la qual es va produir la visita actual, si l'usuari havia visitat el lloc anteriorment o el lloc des del qual va accedir a la pàgina web). Els clients de Google Analytics poden accedir a diversos informes relacionats amb la forma en què interactuen els usuaris amb els seus llocs web per poder millorar-los i facilitar la seva localització. S'utilitza un conjunt de cookies diferent per a cada lloc web i no es fa un seguiment del recorregut dels visitants per diversos llocs. Els clients d'Analytics tenen l'obligació d'informar els usuaris sobre l'ús del seu programari d'anàlisi. Per desactivar aquest tipus de galeta, alguns navegadors indiquen quan s'envien galetes i permeten rebutjar quan es desitgi. A més de rebutjar galetes, també es pot instal·lar al navegador el complement d'inhabilitació de Google Analytics, que evita que Google Analytics recopili informació sobre visites a llocs web.